[1]
บุรณนัฏ น. ., พากเพียร เ. ., ทิพย์ทิฆัมพร เ. ., มีพงษ์ ส. ., และ ปานทอง ป. ., “ประสิทธิภาพในการให้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ”, j dev admin res, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 101–110, พ.ย. 2018.