[1]
บุรณนัฏ น. ., แพรไพศาล อ. ., บุณยเกียรติ ไ. ., จิตตานุ ว. ., และ ศิริรัตน์ เ. ., “ความพึงพอใจของประชาชนในการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”, j dev admin res, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 12–19, พ.ค. 2019.