[1]
มีเพชร ส. ., “สมรรถนะของครูในสถาบันอาชีวศึกษาตามกรอบมาตรฐานความรู้ และทักษะวิชาชีพ”, j dev admin res, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 52–60, พ.ค. 2019.