[1]
เซ็นทองหลาง ช. . . และ นิลวรรณ ก. . ., “ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2”, j dev admin res, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 140–149, พ.ค. 2019.