[1]
ช่างคำ ฤ. ., ราชภัณฑารักษ์ ส. ., เหล่าธรรมทัศน์ อ. ., และ สุขสำราญ ส. ., “บทบาททางการเมืองของเจ้าหน้าที่ตำรวจในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)”, j dev admin res, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 112–124, ส.ค. 2019.