[1]
สว่างโลก อ. . และ น้อยจันทร์ น. ., “การบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา ในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร”, j dev admin res, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 161–170, ส.ค. 2019.