[1]
เจริญศิลป์ ว. ., “เพลงโคราช : ภูมิปัญญาชาวบ้านสู่มรดกทางวัฒนธรรม”, j dev admin res, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 171–179, ส.ค. 2019.