[1]
สุทาวัน ว., “พฤติกรรมการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตและความพึงพอใจต่อการใช้สื่ออินเตอร์เน็ต เพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในจังหวัดตาก”, j dev admin res, ปี 9, ฉบับที่ 3, น. 63–77, ธ.ค. 2019.