[1]
ชำนิราชกิจ ถ. ., “รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี”, j dev admin res, ปี 9, ฉบับที่ 3, น. 185–192, ธ.ค. 2019.