[1]
นามแสง ง., “ส่วนประสมทางการตลาดบริการ และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่มีผลต่อความตั้งใจ กลับมาซื้อซ้ำของลูกค้าที่ซื้อสินค้าในซุปเปอร์สโตร์ผ่านแอพพลิเคชั่น”, j dev admin res, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 11–20, มี.ค. 2020.