[1]
ลิ้นจี่ ช. ., “กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของสำนักงานบัญชีในประเทศไทย”, j dev admin res, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 128–137, มี.ค. 2020.