[1]
เพรชวงศ์ อ. ., “บทบาททางการเมืองของพระสงฆ์เมียนมาร์หลังการเลือกตั้ง ปี ค.ศ.2015”, j dev admin res, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 160–171, มี.ค. 2020.