[1]
ปุณยะสิทธิ์สกุล บ. ., “ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ โฮสเทล ในเขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร”, j dev admin res, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 1–13, มิ.ย. 2020.