[1]
หนูพรหม ป. . และ โปรยรุ่งโรจน์ ร., “แรงจูงใจของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ส่งผลต่อการให้บริการอย่างมีคุณภาพ”, j dev admin res, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 14–20, มิ.ย. 2020.