[1]
สมสีดา ส. . และ โกวิท ศ. ., “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี”, j dev admin res, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 90–96, มิ.ย. 2020.