[1]
คงเจี้ยง ธ. ., “ความสัมพันธ์ของกองทัพไทยกับกองทัพจีนในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)”, j dev admin res, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 97–108, มิ.ย. 2020.