[1]
เบญกูล ส. . และ น้อยจันทร์ น. ., “แนวปฏิบัติที่ดีของการนิเทศภายใน ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1”, j dev admin res, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 109–119, มิ.ย. 2020.