[1]
โฉมอ่อน พ. ., “ความคาดหวังของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร”, j dev admin res, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 133–143, มิ.ย. 2020.