[1]
วงศ์วานิช ก. และ กาญจนาโภคิน ก., “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง”, j dev admin res, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 13–25, ธ.ค. 2020.