[1]
โกษะโยธิน พ. . และ บัญชาพัฒนศักดา ช. ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จของการขยายตัวโครงการคอนโดมิเนียม กรณีศึกษาอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี”, j dev admin res, ปี 10, ฉบับที่ 3, น. 127–139, ก.ย. 2020.