[1]
ปวะบุตร ส. ., เรืองสังข์ ร. ., และ ธนปญฺโญ พ. ., “การศึกษากระบวนการโค้ชด้วยหลักพุทธธรรมของครูพี่เลี้ยงในโรงเรียน ร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ”, j dev admin res, ปี 10, ฉบับที่ 3, น. 140–152, ก.ย. 2020.