[1]
ราชรักษ์ ศ. ., “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี”, j dev admin res, ปี 10, ฉบับที่ 3, น. 192–202, ก.ย. 2020.