[1]
สังข์ตระกูล ม. และ เมธาสุทธิรัตน์ จ., “การมีส่วนร่วมของประชาชนและสมาชิกในการดำเนินงาน กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนนทบุรี”, j dev admin res, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 243–254, ม.ค. 2021.