[1]
วรกิจ อ. . ., “ความสัมพันธ์และรูปแบบของระบบอุปถัมภ์ในการเมืองท้องถิ่น: กรณีศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอ่างทอง”, j dev admin res, ปี 10, ฉบับที่ 4, น. 156–172, ธ.ค. 2020.