[1]
ผู้ทรงธรรม น. และ ลาภเจริญ ส., “ความพึงพอใจในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สหวิทยาเขตวังทองหลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2”, j dev admin res, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 215–227, ม.ค. 2021.