[1]
ศิริสวัสดิ์ ก. และ รอบรู้ อ., “การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย โดยใช้กลวิธีอาร์ อี เอ พี เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน เพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น”, j dev admin res, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 255–264, ก.พ. 2021.