[1]
มิ่งศิริธรรม ว. และ โปรยรุ่งโรจน์ ร., “รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม”, j dev admin res, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 38–49, ม.ค. 2021.