[1]
ยอดคีรีย์ โ. ., “ประสิทธิผลของสถานพยาบาลในทัศนะของผู้รับบริการศัลยกรรมแปลงเพศ ในประเทศไทย”, j dev admin res, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 297–307, มิ.ย. 2021.