[1]
ชูประเสริฐ ย. ., “การเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น องค์การบริหาร ส่วนตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด”, j dev admin res, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 322–333, มิ.ย. 2021.