[1]
วินัยกุลพงค์ น. ., “ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ต่อการจัดการปางช้าง ในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่”, j dev admin res, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 334–342, มิ.ย. 2021.