[1]
เตชาวัฒนากูล ว. . ., “ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อประสิทธิภาพการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี”, j dev admin res, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 287–296, พ.ค. 2021.