[1]
จัตุกูล ภ. และ จงอัศญากุล ว., “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้แอปพลิเคชันสั่งและจัดส่งอาหารของผู้บริโภคกลุ่มมิลเลนเนียลในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล”, j dev admin res, ปี 11, ฉบับที่ 3, น. 554–565, ก.ย. 2021.