[1]
ดิษาภิรมย์ ด. และ หาสุนทรี น., “ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร ในสังกัดกรมกำลังพลทหารบก”, j dev admin res, ปี 11, ฉบับที่ 3, น. 532–545, ก.ย. 2021.