[1]
อยู่เกตุ ก., “รูปแบบการบริหารโรงเรียนประชารัฐที่มุ่งผลสัมฤทธิ์”, j dev admin res, ปี 11, ฉบับที่ 3, น. 517–531, ก.ย. 2021.