[1]
ฉายศิริพัฒน์ ป. . และ สรเพ็ชรพิสัย ภ., “พฤติกรรมของผู้เข้าชมต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของที่ระลึก สโมสรการท่าเรือ เอฟ ซี”, j dev admin res, ปี 11, ฉบับที่ 3, น. 597–607, ต.ค. 2021.