[1]
อนุจันทร์ ก., ศิริวัฒน์ บ., สว่างวงศ์ บ., และ ใจดี ข., “ปัจจัยที่เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินชุมชนอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม”, j dev admin res, ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 57–69, มี.ค. 2022.