[1]
สุปญฺโญ พ., “พุทธธรรมสร้างภูมิคุ้มกันโควิดผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting”, j dev admin res, ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 153–163, มี.ค. 2022.