[1]
จันทร์ชูกลิ่น ส. และ ดลประสิทธิ์ เ., “การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร”, j dev admin res, ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 70–82, มี.ค. 2022.