[1]
อภิชัยมงคล ส. ., “การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเงินปันผล กับอัตราส่วนความสามารถในการก่อหนี้ และอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต”, j dev admin res, ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 33–43, มี.ค. 2022.