[1]
โยธาราษฎร์ ก., “การจัดการเรียนรู้แบบอรรถฐานการเล่านิทานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟังพูดภาษาอังกฤษและความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัย ”, j dev admin res, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 399–413, มิ.ย. 2022.