[1]
ทองเรืองวงค์ ฉ. และ โกวิท ศ., “การมีส่วนร่วมของประชาชนกับตำรวจชุมชนสัมพันธ์ในการป้องกันอาชญากรรม ในพื้นที่ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี”, j dev admin res, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 349–359, มิ.ย. 2022.