[1]
ชุมวรฐายี ณ. และ สว่างวงศ์ บ., “ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”, j dev admin res, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 221–233, มิ.ย. 2022.