[1]
อิทสิโรเวช ป. . และ เย็นเยือก เ. ., “การจัดการภาวะวิกฤตกับความสำเร็จในการทำงานของบุคคลในหน่วยงาน องค์การค้าของ สกสค. (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา)”, j dev admin res, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 301–309, มิ.ย. 2022.