[1]
บัวพุด ป. และ เย็นเยือก เ. ., “การประเมินผลการนำนโยบายปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติ: การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ในสถานการณ์โควิด-19”, j dev admin res, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 373–386, มิ.ย. 2022.