[1]
อย่างกลั่น พ. และ ยอดราช ว., “ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดกับความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ”, j dev admin res, ปี 12, ฉบับที่ 3, น. 518–532, ก.ย. 2022.