[1]
ประกายพรรณ ก., “บุพปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของ ผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในประเทศไทย”, j dev admin res, ปี 13, ฉบับที่ 4, น. 1175–1185, ธ.ค. 2023.