[1]
ดอนเส ป. ., ฟองธนกิจ ร., และ ผจญ ส., “รูปแบบการบริหารธุรกิจร้านขายยาที่มีประสิทธิภาพ”, j dev admin res, ปี 13, ฉบับที่ 4, น. 1217–1232, ธ.ค. 2023.