[1]
พนมเสริฐ พ. และ ชัยกิจอุราใจ ป., “ปัจจัยเชิงสาเหตุของนวัตกรรมของธุรกิจที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจสำหรับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และบริการด้านดิจิทัลในประเทศไทย”, j dev admin res, ปี 12, ฉบับที่ 4, น. 663–676, ธ.ค. 2022.