[1]
รอดแดง น., ธูปกระจ่าง ศ., และ เจริญวิริยะกุล ช., “การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล”, j dev admin res, ปี 12, ฉบับที่ 4, น. 733–742, ธ.ค. 2022.