[1]
เกียรติสุรนนท์ ก. และ เจริญวิริยะกุล ช., “การพัฒนาตนเองเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0: กรณีศึกษา บริษัท กิจเจริญไทยอุบล จำกัด (Big-Group)”, j dev admin res, ปี 12, ฉบับที่ 4, น. 724–732, ธ.ค. 2022.